Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe Pawełek w Pawełkach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://schroniskokochanowice.naszaplacowka.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-24
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • zdjęcia nie posiadają opisów
  • dokumenty są w postaci skanów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Małgorzata Derkowska, adres poczty elektronicznej schronisko.kochanowice@interia.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 343533716; 784314635. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pawełek” w Pawełkach, ul. Główna 14, 42 - 713 Kochanowice

Do budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach  istnieje możliwość podjazdu samochodem osobom niepełnosprawnym pod same drzwi frontowe, grunt jest utwardzony kostką bez przeszkód terenowych. Do budynku, jak i do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Nie ma podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parkingu znajdującym się przy ul. Głównej nie jest wyznaczone miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością. Drzwi frontowe budynku mają 80 cm szer. po otwarciu 2 skrzydła drzwi 135 cm szer. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko holl i pomieszczenia na parterze, (stołówka, kuchnia oraz sala konferencyjna) których drzwi po otwarciu drugiego skrzydła są szerokości 80cm, ubikacje 80 cm szer. W budynku nie ma windy, ani oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny