Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO

Czcionka:

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pawełek” w Pawełkach, ul. Główna 14, 42-713 Kochanowice 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe: a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń; c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pawełek” w Pawełkach na podstawie zainteresowania ofertą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO) e) w celu promocji działalności Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym „Pawełek” w Pawełkach przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest dyrektor Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Pawełek” w Pawełkach c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego 5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, e) do przenoszenia danych, f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych. 7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Pawełek” w Pawełkach może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi. 9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Kalendarium

Styczeń 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny