Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pawełkach

ul. Główna 14, Pawełki, 42-713 Kochanowice

 

Statut

Uchwała Nr XIII/118/07 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie nadania statutu dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach

Uchwała Nr XIII/118/07 Rady Gminy Kochanowice z dnia 22 listopada 2007r.

w sprawie nadania statutu dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach   

Na podstawie art.18 ust.1 i art.40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych / Dz. U. Nr 52, poz. 466 / oraz § 6,7,8 i 67 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 roku w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach

Rada Gminy Kochanowice

uchwala:

STATUT SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO w PAWEŁKACH

§ 1 Zadaniem szkolnego schroniska młodzieżowego jest upowszechnianie krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom taniego noclegu, opieki wychowawczej a także prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo-turystycznej.

§ 2 1. Placówka oświatowo-wychowawcza nosi nazwę Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Pawełek” w Pawełkach, zwana dalej Schroniskiem.

2. Siedzibą Schroniska jest budynek w Pawełkach, przy ul. Głównej 14, 42-713 Kochanowice.

3. Schronisko używa pieczęci i symboli organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

4. Na budynku Schroniska umieszcza się trójkątną tablicę o wymiarach 60x60x60 cm z napisem „Szkolne Schronisko Młodzieżowe „duże białe litery na zielonym tle”.

5. Organem prowadzącym jest gmina Kochanowice.

§ 3 1. Schroniskiem kieruje Dyrektor zatrudniony przez Wójta Gminy.

2. Do kompetencji Dyrektora Schroniska należy w szczególności: 1) kierowanie działalnością Schroniska oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 2) bieżąca dbałość o jego sprawne funkcjonowanie, 3) zatrudnianie pracowników Schroniska, 4) ponoszenie materialnej odpowiedzialności za stan Schroniska i powierzone mienie, 5) zaopatrywanie Schroniska w niezbędny sprzęt do jego prawidłowego funkcjonowania, 6) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Schroniska, 7) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych, 8) wyegzekwowanie od przebywających w obiekcie zachowania zgodnego z regulaminem Schroniska, a przede wszystkim dbałość o utrzymywanie czystości wszystkich użytkowanych pomieszczeń, 9) realizacja zadań Schroniska zgodnie z przyznanym budżetem, 10) pozyskiwanie środków z różnych źródeł, 11) promocja Schroniska , 12) realizacja programów edukacyjnych, przyrodniczych, tworzenie ścieżek edukacyjnych,

§ 4 1. Schronisko zorganizowane jest jako placówka całoroczna i posiada co najmniej 60 miejsc noclegowych.

2. Przyjmowanie osób w Schronisku trwa od godz. 17.00 do godz.21.00.

3. Doba w Schronisku trwa od godziny 17.00 do godziny 10.00 dnia następnego.

4. Za zgodą Dyrektora mogą być stosowane inne warunki niż wymienione w punktach 2 i 3.

5. Rezerwacja miejsc noclegowych może następować w drodze pisemnych zamówień lub za pośrednictwem urządzeń telekomunikacyjnych, minimum z dobowym wyprzedzeniem. 6. Schronisko nie odpowiada za przedmioty wartościowe oraz pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska.

§ 5 1. Schronisko jest stałe, zlokalizowane w odrębnym budynku i posiada:

1) pięć pokoi dwuosobowych z łazienką, wyposażonych w łóżka , koce, bieliznę pościelową, stół, krzesła, szafki nocne, telewizor, lodówkę, szafę ubraniową, lustra i kosze na śmieci, 2) siedem pokoi dwuosobowych wyposażonych w łóżka , koce, bieliznę pościelową, stół, krzesła, szafki nocne, szafę ubraniową, lustro i kosze na śmieci,

3) sześć pokoi trzyosobowych wyposażonych w łóżka , koce, bieliznę pościelową, stół, krzesła, szafki nocne, szafę ubraniową, lustro i kosze na śmieci,

4) trzy pokoje czteroosobowe wyposażone w łóżka , koce, bieliznę pościelową, stół, krzesła, szafki nocne, szafy ubraniowe, lustro i kosze na śmieci,

5) jeden pokój sześcioosobowy wyposażony w łóżka , koce, bieliznę pościelową, stół, krzesła, szafki nocne, szafę ubraniową, lustro i kosz na śmieci,

6) kuchnię samoobsługową wyposażoną w sprzęt kuchenny i stołówkowy,

7) zaplecze kuchenne przygotowane do cateringu,

8) jadalnię,

9) łazienki ogólnodostępne z umywalkami, lustrami i prysznicami z bieżącą ciepłą i zimną wodą, parter – 3 łazienki , piętro – 2 łazienki,

10) przechowalnię bagażu i sprzętu turystycznego oraz pomieszczenie do suszenia odzieży,

11) świetlicę z odpowiednimi materiałami i sprzętem do gier,

12) salę konferencyjną,

13) apteczkę zaopatrzoną w leki i artykuły sanitarne,

2. Schronisko posiada pole namiotowe, zadaszony grill, krąg ogniskowy, boisko do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, siatkówki plażowej, tenisa ziemnego i parking.

3. Schronisko posiada na stanie 20 rowerów i stół do tenisa stołowego.

§ 6 1. W Schronisku zatrudnia się pracowników administracyjnych, pedagogicznych i obsługi w zależności od potrzeb.

2. Do zadań pracowników administracyjnych należy w szczególności:

1) prowadzenie rezerwacji miejsc w Schronisku,

2) prowadzenie książki meldunkowej,

3) przyjmowanie i odprowadzanie opłat za korzystanie ze Schroniska,

4) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Schroniska,

5) prowadzenie czynności związanych z zakwaterowaniem,

6) umożliwienie korzystania z pomieszczeń przeznaczonych dla użytkowników Schroniska.

3. Głównym zadaniem pracownika pedagogicznego jest sprawowanie opieki wychowawczej nad młodzieżą przebywającą w Schronisku bez opiekuna oraz zapewnienie użytkownikom Schroniska kulturalnego spędzenia czasu,

4. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:

1) dbanie o czystość w pomieszczeniach Schroniska ,

2) sprzątanie wyznaczonego terenu,

3) zgłaszanie Dyrektorowi uszkodzeń stanu technicznego pomieszczeń i sprzętu,

4) obsługa kotłowni w sezonie grzewczym.

5. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników określają odrębne przepisy.

6. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników określa Dyrektor Schroniska.

§ 7 1. Dzieci i młodzież przebywająca w Schronisku mają prawo korzystania z urządzeń i wyposażenia Schroniska oraz obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

2. Dopuszcza się korzystanie z urządzeń audio-wizualnych najpóźniej do godziny 22.00.

3. Ustala się okres ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 6.00 dnia następnego.

4. Zabrania się palenia papierosów i spożywania alkoholu na terenie Schroniska.

5. Osoba zameldowana odpowiada za powierzony sprzęt i miejsce; w przypadku zniszczenia mienia w Schronisku jest zobowiązana do pokrycia strat

. 6. Każdy turysta powinien posiadać śpiwór lub wypożyczyć pościel.

7. Szczegółowe zasady organizacji i sposób korzystania z pomieszczeń i przebywania na jego terenie określa Regulamin Schroniska, opracowany przez Dyrektora.

8. Zasady korzystania z obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych określa odrębny regulamin.

§ 8 Tryb składania skarg w przypadku naruszenia Regulaminu Schroniska i praw przebywających w nim osób jest następujący:

1. W razie przekroczenia Regulaminu Schroniska lub nieodpowiedniego zachowania się, Dyrektor Schroniska jest uprawniony do usunięcia korzystającego z pobytu w Schronisku, a ponadto zawiadomienia o tym fakcie właściwą szkołę, uczelnię, organizację itp.

2. We wszystkich sprawach nie ujętych w Statucie a dotyczących toku życia w Schronisku jak: zapewnienie porządku, ochrony mienia, przestrzegania zasad kultury itp. korzystający stosują zasady określone w Regulaminie Schroniska i stosują się do wskazań Dyrektora.

3. W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw, korzystający ze Schroniska maja prawo złożenia skargi do organu prowadzącego za pośrednictwem Dyrektora.

4. Korzystający ze Schroniska mogą wszelkie pozytywne i negatywne uwagi wpisywać do książki życzeń i zażaleń, lub w ważnych wypadkach kierować je do Wójta Gminy Kochanowice.

§ 9 W miejscu ogólnodostępnym Schroniska znajdują się:

1) materiały informacyjne i ekspozycje o regionie,

2) statut i regulamin Schroniska, cennik opłat za usługi oraz książka życzeń i zażaleń,

3) informacje turystyczne o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych, dostępnej bazie żywieniowej, rozkłady jazdy komunikacji publicznej, a także numery telefonów do straży pożarnej, pogotowia, policji.

§ 10 1. Schronisko jest jednostką budżetową.

2. Za usługi świadczone przez Schronisko pobierane są opłaty.

3. Wysokość opłat określa Wójt Gminy Kochanowice na wniosek Dyrektora Schroniska.

§ 11 1. Schronisko współdziała z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Schronisko współdziała z Samorządem Mieszkańców Wsi Pawełki i jest ośrodkiem kulturalnym dla tego środowiska.

3. Dyrektor bezpłatnie udostępnia pomieszczenia Schroniska na zebrania wiejskie i inne spotkania wymienione w Regulaminie korzystania ze Schroniska.

§ 12 Wszelkie zmiany niniejszego statutu są wprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przez organ prowadzący.

§ 13 Traci moc uchwała nr 270/XXXVI/2006 Rady Gminy Kochanowice z dnia 13 lutego 2006 roku w sprawie nadania statutu dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Pawełkach.

§ 14 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Pietrek

Informacje

Liczba wyświetleń: 209
Utworzono dnia: 21.02.2020

Historia publikacji

  • 04.03.2020 14:32, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 04.03.2020 14:31, Administrator
    Edycja strony: Statut
  • 04.03.2020 14:28, Administrator
    Edycja strony: Statut